Japanese Stringed Instruments

Tsugaru Finger Cloth Slide (Yubikake)
Tsugaru Shamisen Finger Cloth Slide (Yubikake)
Tsugaru shamisen machine knit finger cloth slide (yubikake).
Shamisen Finger Cloth Slide (Yubikake)
Back  BACK